Salgs- og levering

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Exit-Sound ApS (download her.)

1. Anvendelse og gyldighed

Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre anden skriftlig aftale er indgået. Enhver afvigelse herfra, som måtte være anført i købers ordre eller lignende, betragtes som uden gyldighed, såfremt ingen anden skriftlig accept foreligger fra sælgers side.

2. Tilbud

Skriftligt tilbud fra sælger er, såfremt intet andet er anført, gældende 14 dage fra tilbudsdato. Købers accept af tilbuddet skal være i sælger i hænde inden acceptfristens udløb.

3. Ordrer

En ordre er først bindende for sælger, når sælgers ordrebekræftelse foreligger hos køber. Såfremt køber har indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal disse foreligge skriftligt og være sælger i hænde senest 5 dage efter ordrebekræftelsens dato.

4. Priser

Aftalte priser er ekskl. merværdiafgift og andre lignede offentlige afgifter. Med mindre andet er aftalt, sker salget ab fabrik Middelfart.

5. Forsikringer

Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle transportskader.

6. Annullering og ændring

Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske eller skriftlig godkendelse fra sælger. Køber skal erstatte sælgers meromkostninger og tab ved annullering, dog minimum et beløb svarende til 10 % af den aftalte købesum ekskl. merværdiafgift.

7. Leveringstid

Leveringstiden fastsættes enten i sælgers tilbud, hvis sådant er afgivet af sælger, eller i sælgers ordrebekræftelse, dog tidligst fra det tidspunkt, sælger har modtaget alle specifikationer, herunder godkendte tegninger. Såfremt at disse specifikationer ikke er modtaget ved ordrebekræftelsen, regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor sælger har modtaget disse. Hvis det er aftalt, at leverancen skal ske efter nærmere angivelse fra køber, for eksempel med hensyn til mængde eller leveringstid for delleverancer, skal angivelsen være sælger i hænde på det aftalte tidspunkt. Sker dette ikke, er sælger berettiget til at hæve købet for den resterende del af kontrakten og kræve erstatning for tabet. Sælger kan i stedet vælge at fastholde købet med hensyn til den resterende leverance. Levering sker i så fald på et af sælger fastlagt tidspunkt. Såfremt der ikke er aftalt en leveringstid, skal sælger snarest muligt efter modtagelse af købers afkald eller specifikation oplyses sin leveringstid. Eventuel overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til erstatning af nogen art.

8. Betaling

Betaling skal ske i henhold til de af sælger fastsatte betalingsbetingelser. Sælger forbeholder sig dog retten til at ændre betalingsbetingelserne i tilfælde af, at sælger kommer i besiddelse af oplysninger, som viser, at købers betalingsevne er svækket. Enhver forsinkelse af betalinger giver endvidere sælger ret til at tilbageholde yderlige levering og frigør sælger for enhver anden kontraktlig forpligtelse. Betaling efter forfaldsdato medfører pligt for køber til at betale morarente med sælgers til enhver tid fastsatte rentesats.

9. Ejendomsforbehold

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil betaling herfor er sælger i hænde.

10. Sælgers ansvar og købers forpligtelser

Sælger er ikke ansvarlig for, om en leverance til køber egner sig til det påtænkte formål. Ej heller er sælger ansvarlig for rådgivning overfor køber i forbindelse med udarbejdelse af tegninger eller projektering. Sælgers risiko for en leverance ophører, når denne overgives til fragtfører med henblik på videre transport til køber. Køber er forpligtet til så snart denne har modtaget leverancen at foretage de nødvendige undersøgelser til konstatering af, at leverancen er sket i henhold til kontrakten. Vil køber reklamere over leverancen, er denne forpligtet til at gøre dette skriftligt overfor sælger. Dette skal straks efter, at manglen er konstateret. Hvis køber vil gøre krav gældende for synlige transportskader, skal køber ved modtagelsen af leverancen give fragtbrevet påtegnelse herom. Hvis der foreligger en mangel ved det leverede, som sælger er ansvarlig for efter denne bestemmelse, er sælger altid berettiget til at frigøre sig for mangelansvaret ved omlevering. Hvis omlevering sker, kan køber ikke gøre yderligere krav gældende mod sælger. Hvis sælger ikke er i stand til at omlevere, har køber krav på tilbagebetaling af den betalte købesum mod at stille leverancen til sælgers disposition. Sælgers erstatningsansvar ved forsinkelse eller mangler er begrænset til sælgers pris for leverede. Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

11. Returvarer

Har sælger accepteret en leverance som værende mangelfuld, sker returnering af denne leverance for sælgers regning og risiko, forudsat køber over sælgers vejledning vedrørende emballering og forsendelse. Returvarer skal returneres til sælger i original og ubeskadiget emballage. I fald den originale emballage er beskadiget eller ødelagt, er det købers pligt at sørge for forsvarlig emballering og pakning. Ved returnering af leverancen skal samme forsendelsesmåde anvendes som ved sælgers fremsendelse til køber. Sker returneringen af leverancen ikke på denne måde, som sælger har foreskrevet, og beskadiges leverancen som følge heraf, er køber ikke berettiget til at gøre indsigelser om mangelfuldhed gældende.

12. Produktansvar

I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser eller af det nedenfor anførte, fraskriver sælger sig ansvaret for produktskader som følge af defekter ved sælgers eller købers produkter. Ansvarsfraskrivelsen skal dog ikke være gældende, såfremt skaden er forvoldt som følge af forsæt eller grov uagtsomhed fra sælgers side. Sælger er dog i intet tilfælde ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab. Fremsætter tredjemand erstatningskrav mod køber, er denne forpligtet til straks give skriftlig underretning herom til sælger samt tilløbende at underrette sælger om erstatningssagens forløb. Såfremt sælger sagsøges af tredjemand som følge af en opstået produktskade, er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller at møde for den voldgiftsret, som behandler det rejste erstatningskrav, eller ved en anden af sælger valgt domstol eller voldgiftsret. Såfremt sælger pålægger produktansvar over for tredjemand er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs for ethvert erstatningskrav, der går ud over sælgers ansvar som ovenfor anført, samt for sælgers omkostning i forbindelse hermed.

13. Force majeure

Sælger er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtelser, hvis forholdet skyldes omstændigheder, som sælger er uden indflydelse på, herunder manglende eller forsinket levering fra sælgers leverandører eller andre leveringshindringer, herunder force majeure. Som force majeure anses blandt andet følgende forhold hos sælger eller sælgers leverandører: Naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af råmateriale, svigtende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner eller mangel på arbejdskraft eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser den sædvanlige produktionsgang, strejker, lockout, ldebrand eller beskadigelse af sælgers produktionsapparat. Sælger har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller en del heraf eller levere, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet.

14. Værneting

Eventuelle tvistigheder parterne imellem afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. Afgørelsen sker efter dansk ret. International købelov nr. 733 af 7. december 1989 skal ikke være gældende mellem parterne.

Exit Sound
Mandal Allé 6 
DK-5500 Middelfart
Tlf. +45 64410404 
e-mail info @ exit-sound.dk 

          Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.